Bureau voor innovatieve ondernemers / leiders in de zorg

Privacyverklaring

WeWonder (KvK 67968635), gevestigd aan Kermenstein 117, 4033 XE Lienden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

www.wewonder.nl

Kermenstein 117, 4033 XE Lienden

Indien je meer informatie wenst over de beveiliging van aan We Wonder verstrekte persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@wewonder.nl.

Persoonsgegevens die We Wonder verwerkt

We Wonder verwerkt je persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt omdat je:

 • je ingeschreven hebt voor de We Wonder-nieuwsbrief, voor een event, bijeenkomst of training;
 • een contactformulier op onze website hebt ingevuld;
 • gebruik maakt van onze diensten;
 • een zakelijke samenwerking met We Wonder bent overeengekomen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • (Bedrijfs)adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • IBAN
 • BIG registratienummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We Wonder verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je actief (per telefoon, e-mail, post, digitale nieuwsbrief) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Mura Zorgadvies je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van diensten voortvloeiend uit een met jou gesloten overeenkomst, zoals afhandelen van diensten en jouw betaling. We Wonder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaart We Wonder persoonsgegevens

In geval een bewaartermijn van persoonsgegevens wettelijk is vastgelegd, houdt We Wonder zich daaraan.
We Wonder bewaart persoonsgegevens van haar doelgroepen (zorgverleners) zolang de gegevens actueel zijn. Jouw gegevens worden nadat je bij ons hebt aangegeven niet langer praktiserend te zijn, binnen twee jaar verwijderd.

Voor stakeholders en leveranciers geldt dat gegevens bewaard worden zolang zij tot die categorie behoren. Uiterlijk een jaar na beëindiging van de samenwerking worden de gegevens verwijderd.

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden twee jaar bewaard om contact te hebben over onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
We Wonder verstrekt de door jou verstrekte persoonsgegevens alléén in overleg aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of indien wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. We Wonder verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Met bedrijven of personen die jouw gegevens verwerken binnen onze opdracht, sluit We Wonder een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We Wonder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We Wonder gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier lees je een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door We Wonder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wewonder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen daarna binnen vier weken contact met je opnemen.

We Wonder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We Wonder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van We Wonder maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Formulieren worden via een beveiligde verbinding, versleuteld verstuurd. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wewonder.nl.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 19 september 2022. We Wonder kan dit privacy statement wijzigen. In geval van wijziging zal dit kenbaar worden gemaakt in dit privacy statement op onze website.